با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
m = size(rand(2,3,4),2)

m =
۳

در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید