چک کردن مساوی بودن دو ماتریس با دستور isequal در متلب : اگر دو ماتریس داشته باشیم و بخواهیم چک کنیم که آیا آن دو ماتریس برابر هستند یا نه، می توانیم از دستور isequal در متلب استفاده کنیم. چنانچه دستور isequal ، مقدار 1 را برگرداند، یعنی دو ماتریس، با هم برابر هستند و اگر دستور isequal ، مقدار 0 را برگرداند، یعنی دو ماتریس، با هم برابر نیستند. به مثال زیر توجه کنید : مثال : A=[1 2;3 4] B=[1 2;3 4] C=[1 2;3 5] D=isequal(A,B) E=isequal(A,C) نتیجه : A = 1 2 3 4 B = 1 2 3 4 C = 1 2 3 5 D = 1 E = 0 چون دو ماتریس A و B با هم برابر می باشند، بنابراین مقدار D برابر 1 شده است و چون دو ماتریس A و C با هم برابر نیستند، بنابراین مقدار E برابر 0 شده است.