۱- یک معبار فاصله مانند روش اقلیدسی

۲-چه تعداد همسایه را باید در نظر بگیریم

۳-تابع اختیاری وزن دهی برای مشاهده همسایه ها

روش تجمعی برای محاسبه کلاس مقصد