شبكه هاي عصبي ، با قابليت قابل توجه در استنتاج معاني از داده هاي پيچيده يا مبهم ، براي استخراج الگوها و شناسايي روشهايي كه آگاهي از آنها براي انسان و ديگر تكنيك هاي كامپيوتري بسيار پيچيده و دشوار است به كار گرفته مي شوند. يك شبكه عصبي تربيت يافته مي تواند به عنوان يك متخصص در مقوله اطلاعاتي اي كه براي تجزيه تحليل به آن داده شده به حساب آيد. از اين متخصص مي توان براي برآورد وضعيت هاي دخواه جديد و جواب سؤال هاي ” چه مي شد اگر ” استفاده كرد.

مزيتهاي ديگر آن شامل موارد زير مي شود :

  1. يادگيري انطباق پذير: قابليت ياد گيري نحوه انجام وظايف بر پايه اطلاعات داده شده براي تمرين وتجربه هاي مقدماتي .
  2. سازماندهي توسط خود : يك ANN اطلا عاتي كه در طول دوره يادگيري در يافت مي كند، مي تواند سازماندهي يا ارائه اش را ، براي خودش ايجاد كند.
  3. عملكرد بهنگام[1] : محاسبات ANN مي تواند بصورت موازي انجام شود، و سخت افزارهاي مخصوصي طراحي و ساخته شده است كه مي تواند از اين قابليت استفاده كند.

تحمل اشتباه بدون ايجاد وقفه در هنگام كد گذاري اطلاعات : خرابي جزئي يك شبكه منجر به تنزل كارايي متناظر با آن مي شود اگر چه تعدادي از قابليت هاي شبكه ممكن است حتي با خسارت بزرگي هم باقي بماند.

[1] Real time