پیاده سازی و شبیه سازی پروژه های ارشد کامپیوتر با نرم افزار متلب

هوش مصنوعی

یادگیری ماشین

شناسایی آماری الگو

سیستم خبره

محاسبات عددی

داده کاوی

شبکه های عصبی

منطق فازی

پردازش تصویر

پردازش سیگنال

تشخیص صوت

پردازش گفتار

و غیره