شاید در انتخاب محیط پیاده سازی پروژه خودتان شک دارید!

شما می توانید با مشورت ما محیط MATLAB و یا Python را انتخاب کنید

لطفا زیر همین پست نظر بگزارید تا راهنمایی شوید.