۱-    الگوریتم و الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که ۱۰ بار و هر بار ۲ عدد را خوانده حاصل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم آنها را نمایش دهد.
۲-    الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که کلیه اعداد از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰  را که به ۲ یا ۳ بخش پذیر هستند را نمایش دهد.
۳-   الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که اعداد اول بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ را نمایش دهد.
۴-    الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که ۱۰ عدد را خوانده و کوچکترین آنها را نمایش دهد.
۵-     الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که از اعداد بین ۲۲۲ تا ۵۵۳ آنهایی که به ۳ ختم می شوند را نمایش دهد. مانند: ۲۴۳
۶-    الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که نمرات و تعداد واحد ۱۰ درس را برای یک دانشجو خوانده و معدل آن را نمایش دهد.
۷-   الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که اعداد جدول ضرب را تولید کند و نمایش دهد ابتدا مضارب یک و بعد ۲ و ۳ و …..
۸- الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که عددی از ورودی دریافت کرده مثبت منفی یا صفر بودن عدد را مشخص نماید.

۹- فلوچارتی رسم نمایید که عددی  را از ورودی دریافت کرده بخشپذیری آن بر ۳ و ۵ را بررسی نماید.
۱۰- فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را خوانده و بصورت زیر تصمیم گیری نماید:
– اگر عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر
– اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر
– در غیر حالتهای فوق حاصل ضرب دو عدد دیگر را نمایش دهد.
۱۱- فلوچارتی رسم کنید که سه ضلع یک مثلث را خوانده و تعیین کند آیا مثلث قائم الزاویه است یا خیر؟

۱۲- فلوچارتی رسم کنید که یک عدد بزرگتر از صفر را خوانده سپس به تعداد آن عدد، اعداد دیگری را خوانده مجموع و میانگین آنها را نمایش دهد.

۱۳- الگوریتم برنامه ای را بنویسید که ۱۰ عدد را گرفته و تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است.

۱۴- الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد مثبت را خوانده و تعداد ارقام عدد را نشان دهد.
۱۵- الگوریتم برنامه ای را بنویسید که اعداد طبیعی را نمایش دهد.

۱۶- الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد را خوانده ، اول بودن آن را تعیین نمایید
۱۷- برنامه ای بنویسید که عدد N   را خوانده، و مجموع ارقام آن را نشان دهد.

۱۸- الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد را گرفته تعیین کند که آیا کامل است یا خیر؟

۱۹- الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که دو عدد را دریافت کرده و کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را حساب کند. 
۲۰- الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که n  عدد را از کاربر دریافت کرده و مقادیر مینیمم و ماکسیمم این اعداد را چاپ کند.
۲۱- الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که مجموع ارقام عدد داده شده توسط کاربر را پیدا کند.
۲۲-  الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که یک عدد n رقمی را بگیرد و معکوس آنرا چاپ کند (مثال معکوس ۲۳۴۵ برابر است با ۵۴۳۲)