از جمله پنجره­های مهم که اغلب استفاده می­شوند عبارت­اند از:

·        پنجره بارتلت-هان Bartlett-Hann window

·        پنجره بارتلت Bartlett window

·        پنجره بلکمن Blackman window

·        پنجره بلکمن-هریس Blackman-Harris window

·        پنجره بومن Bohman window

·        پنجره چبی­شف Chebyshev window

·        پنجره گوسیGaussian window

·        پنجره همینگ Hamming window

·        پنجره هان Hann window

·        پنجره کایزر Kaiser window

·        پنجره پارزن Parzen window