سيستم‌هاي تصويربرداري اطلاعاتي را در اختيار پزشك قرار مي‌دهند كه به طرق ديگر نمي‌توان بدست آورد. تقريبا در همه موارد، پزشكان تصميم‌هاي تشخيصي خود را براساس داده‌هاي تصويري اوليه كه توسط كامپيوترها پردازش شده اتخاذ مي‌كنند.