وقتي كاربران غيرمتخصص از سيستم پشتيباني تصميم استفاده مي‌كنند، ممكن است اين كاربران روند نتيجه‌گيري را نفهمند. مهمترين نكته در استفاده از اين سيستم‌ها اين است كه آيا كاربران بايد كوركورانه از پيشنهادان سيستم پيروي كنند يا افراد مسئول تطبيق دادن اين تصميمات هستند؟ براي حفظ مسئوليت افراد،‌ سيستم پشتيباني تصميم بايد شامل تسهيلات توضيحي                   (Explanation Facilities) باشد تا به كاربر نحوه رسيدن به يك نتيجه خاص را نشان دهد. سيستم‌هاي پشتيباني تصميم توصيه‌هايي را به كاربران ارائه مي‌كنند و تعاملي بين افراد و اين سيستم‌ها براي عملكرد در يك موقعيت خاص ايجاد مي‌شود. كاربر ابتدا تصميم خود را اتخاذ مي‌كند و سپس از سيستم مبتني بر اطلاعات مشورت مي‌خواهد.

  • تصميم كاربرد و سيستم يكسان مي‌باشد و همديگر را تأييد مي‌كند.
  • درموارديكه تصميم كاربر و سيستم هم‌راستا نباشد، سيستم هشدار لازم را مي‌دهد اما كاربر مجبور به اطاعت از آن نيست.