پزشك بايد هم در فرايند تشخيص بيماري و هم در فرايند درمان بيماري، در موارد متعددي       تصميم گيري كند. اين تصميم به انتخاب از ميان چند گزينة ممكن براي تعيين نوع بيماري يا تعيين نوع درمان مي انجامد. روش هاي پشتيباني تصميم سعي دارند تا حد امكان به پزشك و كادر درماني كمك كنند. در برخي مراجع سيستم هاي پشتيباني تصميم به عنوان سيستم هاي خبره (Expert) معرفي مي شوند. در اين فصل روش هاي پشتيباني تصميم در مراقبت هاي بهداشتي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش 10-1 روشهاي كلي پشتيباني تصميم مرور مي شود و مدل هاي پشتيباني تصميم در حالت كلي ارائه مي شوند. در بخش 10-2 نحوة استفاده از سيستم هاي پشتيباني تصميم در كاربردهاي باليني مورد بحث قرار مي گيرد و چند مثال موجود معرفي مي شود. با توجه به اينكه همة مدل هاي پشتيباني تصميم باليني از پايگاه اطلاعات پزشكي (Knowledge Base) براي تصميم گيري بهره مي برند در بخش   10-3 روش هاي جمع آوري اطلاعات پزشكي مرور مي شود. لازم به ذكر است كه اصول مربوط به جمع آوري داده هاي بيمار به منظور استفاده در مرحلة تصميم گيري در مباحث قبلي درس ارائه شده است. در بخش 10-4 مسائل تصميم گيري مرتبط با درمان تحت عنوان ابزارهاي پيش‌بيني براي پشتيباني تصميم باليني مطرح مي شوند.