نام پروژه:(کد پروژه ۱۰۰۱)Learning temporal nodes Bayesian networks

نوع: پیاده سازی مقاله

سال چاپ مقاله:۲۰۱۳

در گزارش کار پروژه می خوانید:

شبکه بیزین با نودهای یادگیری زمانی

در این گزارش به پیاده سازی مقاله ای می پردازیم که برای شبکه بیزین یک روش یادگیری موقتی جدید ارائه داده است.روش جدید که TNBNs نامیده می شود برای خوشه بندی داده ها در مقاله استفاده شده است.در این گزارش ابتدا مفاهیم اولیه پروژه را مطرح می کنیم و سپس نحوه پیاده سازی مقاله را بیان خواهیم کرد.

چکیده مقاله:

Temporal nodesBayesiannetworks (TNBNs) are analternative todynamicBayesiannetworks
for temporal reasoning with much simpler and efficient models in some domains. TNBNs are
composed of temporal nodes, temporal intervals, and probabilistic dependencies. However,
methods for learning this type of models from data have not yet been developed. In this
paper, we propose a learning algorithm to obtain the structure and temporal intervals for
TNBNs fromdata. Themethod consists of three phases: (i) obtain an initial approximation of
the intervals, (ii) obtain a structure using a standard algorithm and (iii) refine the intervals
for each temporal node based on a clustering algorithm.We evaluated the method with synthetic
data from three different TNBNs of different sizes. Our method obtains the best score
using a combined measure of interval quality and prediction accuracy, and a competitive
structural quality with lower running times, compared to other related algorithms.We also
present a real world application of the algorithm with data obtained froma combined cycle
power plant in order to diagnose temporal faults.

کلمات کلیدی:

Bayesian networks
Temporal reasoning
Learning

پیاده سازی + گزارش کار

هزینه: ۱۰۰ هزار تومان

برای خرید با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید