نرم افزار matlab برنامه کامپیوتری است که برای کسانی که با محاسبات عددی، و بویژه جبر خطی سر و