سلام دوستان عزیز

پروژه های شبکه عصبی

منطق فازی

تشخیص کاراکتر

پردازش گفتار

داده کاوی

تشخیص الگو

شناسایی ساختاری

یادگیری ماسین

سازه خرپا

و غیره نیز پذیرفته می شود.