1- پیاده سازی و انجام پروژه های مبنی بر مدل مارکوف

2- مشاوره در شبیه سازی

3- رفع خطای برنامه شما