نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۳۹) پیاده سازی پروژه دسته بندی با روش Kmeans

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه: در این پروژه یک دسته بندی کننده  با روش Kmeans طراحی شده است.

روش k-means  یکی از ساده ترین الگوریتم های یادگیری بدون ناظر برای حل مسئله خوشه بندی،  مشهور می باشد. هدف تقسیم کردن نقاط داده در یک دیتاست  به k  خوشه ثابت از قبل به طوریکه چند معیار نسبت به مرکز خوشه ها(تابع برازش نامیده می شود) مینیمم شود. الگوریتم شامل ۲ مرحله :یک مرحله ابتدایی و یک مرحله تکراری می باشد . مرحله ابتدایی شامل معین کردن k  مرکز ثقل اولیه که یکی برای هر خوشه می باشد .  این مراکز باید به دقت انتخاب شود به دلیل انکه تفاوت داشتن مراکز ابتدایی باعث نتایج متفاوت می شود. یک رویکرد برای انتخاب مراکز اولیه جای دادن انها به دورترین نقطه ممکن از یکدیگر می باشد.

دوم  ، مرحله تکرار کننده تخصیص هر نقطه داده دیتاست را به نزدیکترین خوشه تکرار می کند و k مرکز ثقل جدید را بر طبق تخصیص جدید دوباره محاسبه می کند . این مرحله وقتی که به معیار اصلی همگرا شود متوقف می شود .برای مثال وقتی که تغییر دیگری در تخصیص نقاط داده ایجاد نشود.

ادامه در گزارش کار

kmeans

پیاده سازی+ گزارش کار (می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

هزینه : ۷۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.