پروتکل مسیریابی AODV یک پروتکل مسیریابی On-Demand است که در آن همه مسیرها فقط وقتیکه مورد نیاز باشند کشف می شوند و تنها در طول مدتی که مورد استفاده قرار می گیرند نگهداری می شوند.مسیرها در طول یک Flooding کشف می شوند که در طی آن نودهای شبکه در فرآیند جستجوی یک مسیر به سمت مقصد مورد سوال قرار می گیرند.وقتی یک نود با یک مسیر به مقصد کشف می شود آن مسیر به عقب و به نود مبدائی که درخواست مسیر کرده بود گزارشمی شود.
AODV برای تحقق اهداف مانند زیر طراحی شده است:
1- حداقل سربار کنترلی 2- حداقل سربار پردازشی 3- قابلیت مسیریابی چندگامی 4- نگهداری پویای توپولوژی 5- عاری بودن از حلقه .
چون منابع در شبکه های متحرک Ad hoc کمیاب هستند AODV سعی می کند تا سربار کنترلی را با محدود کردن بروزرسانی های متناوب مسیر و همچنین تنها استفاده از پیغام های On-Demand به حداقل برساند.برای به حداقل رساندن سربار پردازشی ٬ پیغام های AODV ساختار ساده ای دارند و نیاز به محاسبات کمی دارند . در یک شبکه Ad hoc منابع ومقصدها ممکن است در خارج از محدوده ارتباطی مستقیم یکدیگر باشندکه این به خاطر محدودیت حوزه ارسال تجهیزات بیسیم است. از اینرو AODV نودها را قادر می سازد بتوانند از کشف مسیرهای چندگامی به سمت مقصد استفاده کنند و این مسیرها را تا وقتی که توپولوژی شبکهبه طورمدام تغییر می کند نگهداری کنند . همچنین در برابر حلقه های مسیریابی به شدت مقابله می کنند چون آنها در هر شبکه ای پر هزینه هستنند مخصوصا در یک شبکه بیسیم که ظرفیت سیگنالینگ و توان پردازشی نود محدود است . AODV در هر نود شماره های ترتیبی را برای جلوگیری از حلقه های مسیریابی بکار می برد. این پروتکل شامل دو فاز می باشد 1- کشف مسیر 2- نگهداری مسیر.
AODV انواع پیغام های زیر را تعریف می کند: 1- Route Request) RREQ) 2-Route Reply) RREP) 3- Route Error) REER) 4- Route Reply Acknowledgment) RREP-ACK)
در فرآیند کشف مسیر وقتی یک نود مبدأ نیاز به یک مسیر به یک نود مقصد داشته باشد و مسیر معتبری در جدول مسیریابی نباشد، نود مبدأ یک بسته درخواست مسیر (RREQ) را به سمت نود مقصد همه پخشی می کند. وقتی هر نودRREQ را دریافت می کند، یک ورودی مسیر برعکس به سمت نود مبدأ را در جدول مسیریابی ایجاد یا بروزرسانی می کند و اگر یک مسیر معتبر در جدول مسیریابی به سمت نود مقصد ، ندارد RREQ را دوباره همه پخشی می کند . وقتی Flooding بسته RREQ از نود مبدأ به نود مقصد برسد، نود مقصد ورودی مسیر برعکس را ایجاد یا بروزرسانی می کند و یک بسته پاسخ مسیر (RREP) را که یک شمارهترتیب افزایش یافته دارد در مسیر برعکس تک پخشی می کند. وقتی RREP به نود مبدأ و در طول مسیر برعکس می رسد، یک مسیر رو به جلو را به سمت مقصد ایجاد یا بروزرسانی کرده و ارتباطات شروع می شود.
در فرآیند نگهداری مسیر هر نود بطور متناوب یک بسته Hello را برای اتصالات محلی همه پخشی کرده و RREP را با TTL=1 همانند بسته Hello همه پخشی می کند. وقتی نود بسته ای را از یک همسایه و در طول چند ثانیه دریافت نکند، فرض می کند که اتصال به همسایه شکسته شده است بعلاوه وقتی یک نود اتصالشکسته ای به یک همسایه و مبتنی بر اعلان لایه MAC را دارد، یک شکست در مسیر به نود مقصد را تشخیص می دهد که گام بعدی مسیر، همان نود همسایه است . وقتی نودی که شکست اتصال را تشخیص داده، نزدیک به نود مقصد باشد(یعنی تعداد گام تا نود مقصد بسیار کمتر از تعداد گام تا نود مبدأ باشد (نیاز به یک مسیر جدید به مقصد دارد که این فرآیند با عنوان تعمیر محلی (Local Repair) نام دارد .
تعمیر محلی نیز یک فرآیند کشف مسیر است و بسیار شبیه به آن چیزی است که در بخش های قبلی گفته شد. در طول یک تعمیر محلی بسته های دیتای رسیده بافر می شوند. وقتی RREP برسد و تعمیر محلی موفقیت آمیز باشد ، نود ارسال بسته های دیتای بافر شده را آغاز می کند. وقتی نود تشخیص دهد شکست اتصال از نود مقصد دور باشد یا وقتی تعمیر محلی موفقیت آمیز نباشد، نود یک بسته خطای مسیر (RERR)را به سمت نود مبدأ منتشر می کند که شامل آدرس مقاصد غیرقابل دستیابی است . وقتی هر نود میانی RERR را دریافت می کند مسیرهائی که نود مقصد غیرقابل دستیابی هستند و گام بعدی ، نود منتشر کننده RERR است،نامعتبر می شوند و RERRدوباره منتشر می شود. وقتی نود مبدأ RERR را دریافت می کند مسیر به سمت نود مقصد نیز نامعتبر می شود و مسیری را دوباره کشف می کند.

تالیف:
محمد حسین همایی
بهنام فرهادی
منبع: wsnlab.ir