پردازش داده (Data) در 5 مرحله انجام مي شود:

 • داده جمع‌آوري و منتقل مي‌شود.
 • داده در كامپيوتر ذخيره‌سازي و در صورت لزوم بازيابي مي شود.
 • داده قبل از ورود به مرحلة تصميم‌گيري پردازش مي شود.
 • داده تفسير شده و براي مرحله نهايي چرخه تشخيص و درمان آماده مي‌شود. (تصميم گيري)
 • در نهايت با كمك داده درمان انجام مي شود.

در بسياري از مراحل مراقبت بهداشتي، مسأله تصميم‌گيري مطرح مي‌شود. در اين ارتباط براساس بررسي‌هاي اوليه، بررسي‌ها و آزمون‌هاي ديگري انجام مي‌شوند. در اولين ويزيت بيمار، شكايات بيمار و تاريخچه بيماري فرد جمع‌آوري شده و بررسي‌هاي فيزيكي شامل اندازه‌گيري‌هاي ساده مانند فشارخون انجام مي شود. درصورت لزوم آزمون‌هاي غيرتهاجمي و ارزان مانند «آزمايش هاي تشخيص پزشكي» توصيه مي‌شود. برپايه خروجي‌هاي اين آزمون‌ها درمان يا نسخه دارويي تجويز مي‌شود. درصورت لزوم با درنظرگرفتن نتايج آزمون‌هاي اوليه و برخي اوقات درمان اوليه، آزمون‌هاي پيچيده‌تر و گران‌تر درخواست مي‌شود. همه داده‌ها و مداخلات (Interventions) در مدارك بيمار ثبت مي‌شود. در اين فصل دو نوع تصميم‌گيري مورد بحث قرار مي‌گيرد:

 • تصميم‌گيري مرتبط با تشخيص: كه در آن كامپيوتر با استفاده از داده‌هاي بيمار در تشخيص بيماري كمك مي‌كند.
 • تصميم گيري مرتبط با درمان: كه در آن بهترين آزمون يا درمان بعدي براساس شواهد، تعيين مي‌شود.

موارد زير مثال‌هايي از تصميم‌هاي مرتبط با تشخيص‌اند:

 • احتمال اينكه بيمار داراي Myocardial Infraction باشد، براساس سوابق بيمار و نتايج ECG چقدر است؟
 • احتمال اينكه بيمار داراي Acute Appendicits باشد، براساس علائم و نشانه‌هاي درد شكم چقدر است؟

موارد زير مثال‌هايي از تصميم‌هاي مرتبط با درمان‌اند:

 • براي بيمار مبتلا به انسداد بيش از 90% عروق كرونري چپ، بهترين درمان براساس سن و ريسك معين چيست؟
 • با داشتن سطح گلوكز خون و مقدار انسولين تزريق‌شده در هفته گذشته، چه مقدار انسولين بايد براي 5 روز آتي تجويز شود؟

براي حل مسائلي از هر نوع،‌داشتن اطلاعات پزشكي (Medical Knowledge) ضروري است. درصورتي كه اين اطلاعات صحيح و كامل باشند، توسعه مدل‌هاي تصميم‌گيري (Decision Models) براي هردو دسته مسائل امكان‌پذير است. درصورت وجود چنين مدل‌هايي، تصميم براساس داده‌هاي بيمار گرفته مي‌شود. در ادامه اين بخش انواع مختلف مدل‌هاي تصميم مورد بررسي قرار مي‌گيرند.