با درنظر گرفتن محدودیت های واحد تولیدی و تلفات شبکه