برای پاک کردن مقادیر متغیر ها باید دستور  clear all را در متلب اجرا کنید