حل: ابتدا باید سیستم را به MATLAB معرفی کنیم. ابتدا چندجمله‌ای صورت و مخرج را معرفی می‌کنیم:

[css] >> n=[1, 1]</pre>
>> d=[1 , 3, 5] [/css]

سپس تابع تبدیل سیستم را مشخص می‌کنیم:

[css] >> G=tf(n,d) [/css]

 

حال میتوانیم پاسخ ضربه سیستم را در شکل ۱ رسم کنیم

[css] >> figure(1)</pre>
<blockquote>>impulse(G) [/css]

همچنین پاسخ پله سیستم را در شکل ۲ رسم می‌کنیم

[css] >> figure(2)</pre>
<blockquote>>step(G) [/css]

 

نمونه برنامه در محیط MATLAB