گفته شد كه براي تصميم‌گيري، اطلاعات در دو جنبه شناخت و بازشناخت وارد مي‌شوند. يادگيري درطي آموزش و تعليم اتفاق مي‌افتد و سطح شناخت درطي امتحان آزموده مي شود. اگر نتايج امتحان رضايت‌بخش باشد، اطلاعات كسب‌شده در عمل قابل استفاده است. اين دو مرحله                              1- آموزش 2- آزمون، هم براي دانشجويان پزشكي و هم براي كامپيوتر انجام مي شود. البته همانگونه كه اشاره شد روش تصميم‌گيري در انسان و ماشين كاملا متفاوت است. البته ما به اصلي‌ترين موضوع فرآيند يادگيري مي‌پردازيم: انتخاب ويژگي‌ها يا علائم كه به واسطه آنها بيماري تشخيص داده مي‌شود.