بعد از سال ۱۸۸۶ در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد، که موجودات زنده دارای فاکتورهای ارثی اند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگری انتقال میابند. در این قسمت اولین گام توسط میشر Miescher برداشته شده بود، که در سال ۱۹۶۹ نو کلییک اسید Nucleic Acid را در هسته کشف نمود. در اوایل قرن بیستم توسط بویری Boveri و سوتن Sutton ثابت شد، که فاکتورهای ارثی یا جن ها بالای کروموزم ها موقعیت دارند. این کشف جدید را دی ان ای نامیدند.در این مقاله روشی برای دسته بندی ارائه خواهیم کرد. ابتدا مفاهیم اصلی مقاله را بحث خواهیم کرد.

برای سفارش پروژه با ما تماس بگیرید