1.1.1    ویرایشگر سیستم تداخلی فازی

 

ویرایشگر FIS سطح بالایی از داده‌ها را برای سیستم دسته‌بندی می‌کند. همانند تعداد متغیرهای درون­داد و برون­داد و نام آنها، انواع اپراتورهای OR و AND و روش‌های تابع عضویت برای متغیرهای سیستم استفاده می‌شود. ویرایشگر قانون: کاربرد را قادر می‌سازد تا قوانینی را تعریف و ویرایش نماید که رفتار سیستم را توصیف می‌نماید. مرورگر قانون: ابزاری فقط خواندنی است که تمام نمودار استنتاج فازی را در نظر دارد. مرورگر سطحی: نیز ابزاری فقط خواندنی است که چگونگی این امر را مشخص می‌کند که یک داده خروجی تنها وابسته به یک یا دو داده درون­داد می‌باشد. مدل پیشنهادی به شرح زیر است:

در ارائه مدل ارزیابی فازی، سیستم‌ها با فاز طراحی فازی و روش تحلیل ریسک از مدل تحلیل ریسک ISO/IEC ساخته می‌شوند. 4 سطح در این فرآیند با استفاده از ISO 27001 ارائه‌شده‌اند.