ويژگيهاي هندسي[1] و توپولوژيكي[2]

خصوصيات مختلف سراسري و محلي كاراكترها را مي توان بوسيله ويژگيهاي هندسي و توپولوژيكي كه از تحمل پذير ي بالايي نسبت به اعوجاجها و تغييرات سبك نگارشي برخوردارند ، بازنمايي نمود . اين روش بازنمايي ممكن است برخي دانشها در مورد ساختار شيئ را نيز كد نمايد و يا امكان دارد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه بواسطه آن بتوان تشخيص داد كه چه نوع از اجزاء ساختار شيئ ر ا تشكيل مي دهند

[1] Geometrical

[2] Topological