• ورود غیرقانونی[1]: ورود غیرقانونی هنگامی روی می‌دهد که یک بیگانه به شناسه کاربر و کلمه رمز معتبری دسترسی پیدا کند.

[1] -Intrusion