واژگان شناختی­ها به منظور سازماندهی دانش بصورتی ساختاریافته در حوزه­های گوناگونی از فلسفه تا مدیریت دانش و وب معنایی مورد استفاده قرار می­گیرند. تعریف واژگان شناختی در پانزده سال اخیر بتدریج تکامل یافته است. یک تعریف اولیه از واژگان شناختی به این صورت است: یک واژگان شناختی عبارت است از ذکر خصوصیات یک ادراک. این تعریف با این که بسیار انتزاعی است، اما بصورت گسترده­ای پذیرفته شده است[Cimiano 2006].

در این قسمت بجای درج تعریف فرمال و پیچیده­ی واژگان شناختی، تعریفی شهودی­تر و ملموس­تر از آن را ذکر می­کنیم[Davies 2006] :

یک واژگان شناختی، یک ساختار گراف (یا شبکه) است که از موارد زیر تشکیل شده است:

  1. یک مجموعه از مفاهیم (راس های گراف)
  2. یک مجموعه از ارتباطات که مفاهیم را به یکدیگر متصل می­کنند (یال های جهت­دار در گراف)
  3. یک مجموعه از نمونه های نسبت داده شده به مفاهیم

مثالی از واژگان شناختی در شکل 2-10 نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می­شود، در این واژگان شناختی مفاهیمی مانند موجودیت جغرافیایی، موجودیت جغرافیایی قابل سکونت، موجودیت جغرافیایی طبیعی، تهران، کوه و غیره وجود دارد. ارتباطات موجود عبارتند از هست و پایتخت بودن.