هيستوگرامها(تصوير نماييها[1])

كاراكترها را مي توان بوسيله هيستوگرام مقدار سطوح خاكستري پيكسلهايشان بر روي خطوط در جهتهاي متفاوت ، بازنمايي كرد . اين روش نماياندن كاراكترها ، يك س يگنال يك بعدي از تصوير دو بعدي ايجاد مي كند كه مي تواند به عنوان ويژگي معرف تصوير كاراكتر مورد استفاده قرار گيرد .

[1] Projections