پیاده سازی پروژه های دروس کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی در این سایت پذیرفته می شود.