هموارسازي كانتور[1]:

خط تشكيل دهنده مرز يك كاراكتر را كانتور آن كاراكتر گويند. در متون دست نوشت، به واسطه لرزش يا حركات ناخواسته دست نويسنده در هنگام نگارش، ممكن است كه كانتور حروف ناصاف شود. اين وضع در سيستم هاي بازشناسي متون چاپي و دست نوشت نيز، به دليل تغيير مقياس حروف يا وجود نويز در مرحله اسكن تصاوير ممكن است ظاهر گردد. روش هاي هموارسازي كانتور، به منظور جبران اين نقيصه مورد استفاده قرار مي گيرند. به طوركلي هموارسازي كانتور، تعداد نقاط نمونه مورد نياز براي نمايش كاراكتر را كاهش مي دهد و در نتيجه كارآيي مراحل پردازشي باقيمانده را بهبود ميبخشد.

[1] Contour Smoothing