منحني ROC بيش از آنچه تحت تأثير انتخاب آستانة تصميم قرارگيرد به توزيع ويژگي‌ها وابسته است. هراندازه تمايز ويژگي‌ها بيشتر باشد. عملكرد روش بهتر خواهد بود. به طور خلاصه، انتخاب آستانه بستگي دارد به:

  • پيش احتمال (Prior Probability) بيماري
  • هزينه‌هايي مدنظر براي FN , FP
  • منابع يا تسهيلات تصميم‌گيري صحيح