E     نکته : برای تولید ماتریس همانی ( واحد ) مرتبه ی n از دستور eye(n)

 

       استفاده می کنیم .

 

E     نکته : a(:,: ) همان ماتریس a است و دستور b=a ( : )  ماتریس a را ستون

 

       به ستون در بردار ستونی b ذخیره می کند .

 

E     نکته : به منظور الحاق دو ماتریس با استفاده از کاما ( یا فضای خالی )

 

       بایستی  تعداد سطرها ی دو ماتریس برابر باشند هم چنین برای الحاق دو

 

       ماتریس با استفاده از ; بایستی تعداد ستونهای ماتریسها برابر باشند .

 

E     نکته :هر گاه بخواهیم فاصله ی [a,b] را به n زیر فاصله (شامل n+1 نقطه )

 

       تقسیم بندی کنیم دو روش داریم .

 

روش اول استفاده از عملگر: و نوشتن  دستوری به صورت x=a:h:b است که

 

 در آن h=(b-a)/n است .

 

روش دوم استفاده از تابع linspace است که به صورت linspace(a,b,n)

 

 مورد استفاده قرار می گیرد که در آن a نقطه ی انتهایی سمت چپ فاصله و b

 

 نقطه ی انتهایی سمت راست فاصله و n تعداد نقاط مورد نظر است . به عنوان

 

مثال هر گاه بخواهیم فاصله ی [0,1] را به 10 زیر فاصله (  شامل 11 نقطه )

 

 به طول 1/0 تقسیم بندی کنیم از یکی از دو روش زیر استفاده کنیم :

 

X= 0: 0.1: 1   

 

X= linspace ( 0,1,11 )  

 

اگر نمو بین نقاط تقسیم شده را بدانیم بهتر است از عملگر  :  استفاده نماییم و

 

اگر تعداد نقاط تقسیم معلوم باشد استفاده از تابع linspace   ترجیح داده 

 

میشود .