نویز به معنی آلودگی صوتی و یا سیگنالی ناخواسته باشد که شکل سیگنال‌ها را تغییر می‌دهد و باعث بروز اختلال می‌شود.نويز در اندازه گيری مقادير خروجی يک سيستم تآثير می گذارد آنچنانكه مقدار ثبت شده آن بامقدار واقعی آن فرق دارد. اگر مقادير شمارش حاصل از يک منبع راديواكتيو را بطور مكرر اندازه بگيريم، ميتوانيم مقدار شمارش متوسط را محاسبه نماييم و سپس انحراف معيار را بدست آوريم. در اين حالت، اندازه گيری های چندگانه برای بهتر كردن دقت اندازه گيری و تعيين دقيق تر مقدار متوسط انجام می شوند و نوسانات زياد در اندازه گيری نشاندهنده نويز سيستم است. اين نوسانات ذاتاً اتفاقی (رندوم) هستند و با تعيين انحراف معيار (σ) ارزيابی می شوند.