اگر متغیرهای مسئله وابسته به مجموعه اعداد حقیقی باشند(xϵR) مسئله پیوسته نامیده می­شود در صورتی که متغیر وابسته به مجموعه اعداد صحیح باشد(xϵZ) به آن مسئله گسسته گویند زمانی که مسئله متغیرهای پیوسته و گسسته داشته باشد مسئله مختلط نامیده می­شود. در بعضی از مسائل متغیرها حالت جایگشتی دارند که به آنها مسائل ترکیبی گفته می­شود. در مساله ما متغیرها R0,Ri می‌باشند.

درجه غیرخطی تابع هدف: مسائلی که همه متغیرها در تابع هدف آنها خطی باشند (توان­ها 1 می‌باشند) خطی و اگر متغیرها توان‌هایی بزرگتر از 2 داشته باشند یا با توابع مثلثاتی توصیف شوند غیرخطی نامیده می­شوند.