نرم افزار متلب، برای نمایش مقدار یک متغیر، ابتدا نام متغیر را می نویسد، سپس یک علامت تساوی (=) را نوشته و در زیر آن، مقدار متغیر را نمایش می دهد. ممکن است در مواردی بخواهیم که تنها مقدار متغیر، در پنجره Command ، نمایش داده شود و نام متغیر، نمایش داده نشود. در این صورت، باید از دستور disp استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

برای مقایسه، ابتدا روش معمولی برای نمایش مقدار متغیر را به کار می بریم :

 

A=2;
A

نتیجه :

 

A =

2

حال از دستور disp استفاده می کنیم :

 

A=2;
disp(A)

نتیجه :

 

     2

مشاهده می کنید که تنها مقدار متغیر A نمایش داده شده است و دیگر از نمایش نماد A و علامت تساوی (=) خبری نیست.