فرض کنید که برنامه ای دارید که دارای 100 خط دستور می باشد و کل برنامه را در یک m-file نوشته اید. زمانی که برنامه را اجرا کنید، نتایج بخش های مختلف در پنجره Command نمایش داده می شوند، اما ممکن است که شما گیج شوید و فراموش کنید هر نتیجه مربوط به کدام دستور است. اگر هر دستور، قبل از اجرا، در پنجره Command نمایش داده شود، آنگاه نتیجه آن دستور، بلافاصله پس از آن نمایش داده خواهد شد و بنابراین می توانید هر دستور و نتیجه آن را پشت سر هم ببینید. با دستور echo ، می توان مشخص کرد که نرم افزار متلب، دستورات را در پنجره Command نمایش بدهد یا نه.

اگر دستور echo on را اجرا کنیم، دستورات نمایش داده می شوند و اگر دستور echo off را اجرا کنیم، دستورات نمایش داده نخواهند شد. همان طور که می دانید، پیش فرض نرم افزار متلب، عدم نمایش دستورات می باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

echo on
A=2
B=3
C=A+B
echo off
D=A-B

نتیجه :

 

A=2

A =

2

B=3

B =

3

C=A+B

C =

5

echo off

D =

-1

مشاهده می کنید که سه دستور اول، در پنجره Command ، نمایش داده شده اند، اما دستور D=A-B ، نمایش داده نشده است.