نكات مهم در الگوريتم هاي ژنتيك

//نكات مهم در الگوريتم هاي ژنتيك

نكات مهم در الگوريتم هاي ژنتيك

1-     شرايط جمعيت اوليه مي‌تواند در  سرعت رسيدن به جواب بسيار تأثيرگذار باشد. يعني اگر جمعيت اوليه مناسب‌تر باشد، بسيار سريع‌تر به جواب مي‌رسيم. بنابراين گاهي در بعضي از مسئله‌ها به جاي آن كه جمعيت اوليه به صورت تصادفي ايجاد شود، از اعمال شرايط خاص مسئله به جمعيت اوليه نيز استفاده مي‌شود.

2-     با توجه به وجود پارامترهاي تصادفي در الگوريتم مسئله حتي در صورت استفاده از جمعيت اوليه يكسان ممكن است در اجراهاي مختلف الزاماً جواب‌هاي يكسان به دست نيايد و البته در صورت استفاده از جمعيت اوليه متناوت اين پديده ملموس‌تر خواهد بود.

3-     تابع ارزش در اين‌گونه از الگوريتم‌ها از اهميت بسزايي برخوردار است؛ چرا كه معمولاً در اكثر مسائل در اثر تركيب، حالت‌هايي رخ مي‌دهد كه منطبق بر شرايط مسئله نيست و حتي فاقد معني و مفهوم است. بنابراين تابع ارزش بايد به گونه‌اي طراحي شود كه به ازاي اين حالات مقادير بسيار كمي برگرداند و از طرفي بايد براي نزديك شدن به هدف بسيار خوب تخمين بزند.

4-     يكي از پديده‌هاي جالب اين است كه ممكن است در نسل‌هاي مياني نمونه‌هايي بروز كنند كه از نظر تابع ارزش و خوب بودن بسيار مناسب باشند. يك روش اين است كه اينگونه موارد را شناسايي كنيم و در نسل بعدي نيز از آن‌ها استفاده كنيم. به اين تكنيك نخبه‌گرايي مي‌گويند كه عملاً تأثير بسزايي در رسيدن به جواب مسئله دارد.

۱۳۹۲-۱۲-۵ ۰۰:۰۵:۴۸ +۰۳:۳۰اسفند ۵ام, ۱۳۹۲|عمومی دسته بندی ها|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی