• نشت[1]: اطلاعات به خارج از سیستم انتقال داده می‌شوند.

[1] -Leakage