نروفازی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، زمین آماری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون چند متغیره