نروفازی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، زمین آماری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون چند متغیره

//نروفازی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، زمین آماری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون چند متغیره

نروفازی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، زمین آماری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون چند متغیره

نروفازی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، زمین آماری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون چند متغیره

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی