SPSSیک تجزیه کننده جامع و انعطاف پذیر آماری و یک سیستم مدیریت داده است. SPSS میتواند دادهها را تقریباً از همه انواع فایلها بگیرد و از آنها در تولید گزارش های جدول بندی شده، نقشه ها، نقشه پخش/توزیع و روند/توسعه، آمارهای توصیفیو تجزیه و تحلیل آماری جریان پیچیده و رفتار مرکب داده ها و ….. استفاده کند.

نسخه ویندوزSPSS، یک برنامه کاربردی است که تجزیه و تحلیل های آماری را برای همه سطوح از کاربران بیش از پیش شهودی میسازد. فهرست های ساده و انتخاب کادرهای گفتگو این امکان را میدهد تا تجزیه و تحلیل های مرکب و مخلوط را بدون نوشتن حتی یک خط قواعد دستوری، بوجود آورد.

ویراستار داده های ساختاری SPSS مانند یک صفحه گسترده ی ساده و کارآمد سودمندیهائی جهت واردکردن داده ها و به اشتراک گذاشتن فایل های داده های شغلی ،عرضه می کند. قصد مهم و کیفیت ارائه نقشه ها و طرح ها می توانند به وجود آمده و ویرایش شوند. با استفاده از نظریه پرداز SPSS شما می توانید داده های خروجی را با بیشترین انعطاف پذیری ارائه نمائید. نسخه ویندوز SPSS هم چنین قادر به خواندن پوشه های اطلاعاتی از یکی از انواع اشکال فایل ها شامل Excel-dBASE-Lotus-SAS and است .