نرماليزه كردن اريب شدگي[1] :

در متون چاپي فارسي و لاتين، كاراكترهاي داراي قالب ايتاليك از راستاي عمود، انحراف دارند. در متون دست نوشت نيز برخي از نويسنده ها حروف را به صورت زاويه دار مي نويسند. اين پديده با عنوان «اریب شدگی» شناخته مي شود و ممكن است دقت برخي از الگوريتم هاي قطعه بندي يا بازشناسي را تحت تأثير قرار دهد و از اين رو در اين سيستم ها لازم است كه در مرحله پيش پردازش، ميزان اريب بودن كاراكترها شناسايي و تصحيح گردد.

[1] Slant Normalization