. نرماليزه كردن(تغيير مقياس دادن[1] ) اندازه:

در سيستم هاي « اُسي آر » اغلب تصاوير كلمات يا حروف خيلي كوچك يا خيلي بزرگ، به يك اندازه استاندارد نرماليزه مي شوند تا بدين ترتيب عمليات بازشناسي، مستقل از اندازه فونت متن گردد.

[1] Scaling