برای تعریف ماتریس ابتدا و انتهای ماتریس باید حتما از [ ] استفاده شود. برای جدا کردن درایه های یک سطر از , یا فاصله space , وبرای جدا کردن ستون های یک ماتریس از ; یا Enter استفاده میکنیم.

نکته :
چناچه در پایان دستور ; به کار ببریم دستور اجرا شده و در حافظه متلب ذخیره میشود ولی به نمایش در نمی آید اما اگر در پایان دستور ; را به کار نبریم دستور اجرا شده در پنجره command Window به نمایش در می آید.

به عنوان مثال میخواهیم ماتریس هایی با نام A و B را ایجاد کنیم.
دستورات را به شکل زیر وارد میکنیم وبعد از اینتر کردن ماتریس ایجاد شده در پنجره Work Space ذخیره و دستور وارد شده همراه با تاریخ و زمان اجرای دستور در Command History ثبت میگردد.