آموزش متلب

آموزش مطلب

آموزش MATLAB

آموزش برنامه نویسی متلب

آموزش برنامه نویسی مطلب

آموزش برنامه نویسی MATLAB

آموزش پیشرفته متلب

آموزش پیشرفته مطلب

آموزش پیشرفته MATLAB

آموزش برنامه نویسی پیشرفته متلب

آموزش برنامه نویسی پیشرفته مطلب

آموزش برنامه نویسی پیشرفته MATLAB

هوش مصنوعی در متلب

هوش مصنوعی در مطلب

هوش مصنوعی در MATLAB

الگوریتم ژنتیک در متلب

الگوریتم ژنتیک در مطلب

الگوریتم ژنتیک در MATLAB

بهینه سازی در مطلب

بهینه سازی در MATLAB

شبکه عصبی در متلب

شبکه عصبی در مطلب

شبکه عصبی در MATLAB

آموزش سیمیولینک

آموزش سیمولینک

آموزش Simulink

GA

Genetic Algorithm

الگوریتم ژنتیک

Ant Algorithm

الگوریتم مورچه ها

ACO

Ant Colony Optimization

بهینه سازی کلونی مورچه ها

Ant System

سیست مورچه ها

MMAS

Max-Min Ant System

سیستم مورچه ها کمینه بیشینه

EA

Evolutionary Algorithm

الگوریتم تکاملی

PSO

Particle Swarm Optimization

بهینه سازی گروه ذرات

بهینه سازی ازدحام ذرات

الگوریتم پرندگان

RL

Reinforcement Learning

یادگیری تقویتی

ANN

Artificial Neaural Networks

شبکه عصبی

شبکه های عصبی مصنوعی

AI

Artificial Intelligence

هوش مصنوعی

Computational Intelligence

هوش محاسباتی

Multi-agent Systems

سیستمهای چند عاملی

Fuzzy Systems

سیستمهای فازی

FLC

Fuzzy Logic Control

کنترل منطق فازی

Fuzzy Logic

منطق فازی

Fuzzy Control

کنترل فازی

FIS

Fuzzy Inference System

سیستم استنتاج فازی

ANFIS

Adaptive Neural Fuzzy Inference System

سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی

NSGA

Non-dominated Sorting Genetic Algorithm

الگوریتم ژنتیک چند هدفی

بهینه سازی چند هدفی

الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب

PSEA

Pareto Strength Evolutionary Algorithm

الگوریتم تکاملی چند هدفی

جبهه پارتو

Swarm Intelligence

هوش جمعی

هوش ازدحامی

AIS

Artificial Immune Systems

سیستم ایمنی مصنوعی

Linear Programming

LinProg

برنامه ریزی خطی

لینپروگ

لین-پروگ

TSP

Traveling Salesman Problem

مسأله فروشنده دوره گرد

Job-Shop Scheduling

Scheduling Problem

مسأله برنامه ریزی زمانی

مسأله زمانبندی

مسأله زمان بندی

Resource Allocation

تخصیص منابع

MATLAB Control System Toolbox

جعبه ابزار کنترل خطی متلب

جعبه ابزار کنترل خطی مطلب

جعبه ابزار کنترل خطی MATLAB

MATLAB Robust Control Toolbox

جعبه ابزار کنترل مقاوم متلب

جعبه ابزار کنترل مقاوم مطلب

جعبه ابزار کنترل مقاوم MATLAB

MATLAB Fuzzy Logic Toolbox

جعبه ابزار فازی متلب

جعبه ابزار فازی مطلب

جعبه ابزار فازی MATLAB

جعبه ابزار منطق فازی متلب

جعبه ابزار منطق فازی مطلب

جعبه ابزار منطق فازی MATLAB

MATLAB Fuzzy Control Toolbox

جعبه ابزار کنترل فازی متلب

جعبه ابزار کنترل فازی مطلب

جعبه ابزار کنترل فازی MATLAB

MATLAB Symbolic Toolbox

جعبه ابزار سیمبولیک متلب

جعبه ابزار سیمبولیک مطلب

جعبه ابزار سیمبولیک MATLAB

جعبه ابزار Symbolic متلب

جعبه ابزار Symbolic مطلب

جعبه ابزار Symbolic MATLAB

MATLAB Optimization Toolbox

جعبه ابزار بهینه سازی متلب

جعبه ابزار بهینه سازی مطلب

جعبه ابزار بهینه سازی MATLAB

MATLAB Neural Networks Toolbox

جعبه ابزار شبکه عصبی متلب

جعبه ابزار شبکه عصبی مطلب

جعبه ابزار شبکه عصبی MATLAB

MATLAB LinProg

برنامه ریزی خطی در متلب

برنامه ریزی خطی در مطلب

برنامه ریزی خطی در MATLAB

GUI

Graphical User Interface

واسط گرافیکی کاربر

رابط گرافیکی کاربر

GUIDE

Graphical User Interface Design Environment

محیط جامع طراحی رابط گرافیکی کاربر

Linear Control Systems

سیستمهای کنترل خطی

Bode Diagram

نمودار بود

دیاگرام بود

Nyquist Diagram

نمودار نایکوئیست

دیاگرام نایکوئیست

Nichols Chart

نمودار نیکولز

چارت نیکولز

Root Lucas

مکان هندسی ریشه ها

Digital Control Systems

سیستمهای کنترل دیجیتال

Modern Control Systems

سیستمهای کنترل مدرن

سیستمهای کنترل نوین

سیستمهای کنترل پیشرفته

Generalized Eigenvalue Problem

مسأله مقدار ویژه تعمیم یافته

Eigenvalue and Eigenvector

مقدار ویژه و بردار ویژه

ویژه مقدار و ویژه بردار

Jordan Form

فرم جردن

فرم کانونی جردن

فرم استاندارد جردن

Canonical Form

فرم کانونی

فرم استاندارد

Observer

رویتگر

رویت گر

Observable

رویت پذیر

Observability

رویت پذیری

State Feedback

فیدبک حالت

Controller

کنترلر

کنترل کننده

Controllable

کنترل پذیر

Controllability

کنترل پذیری

Optimal Control Systems

سیستمهای کنترل بهینه

LQR

Linear Quadratic Regulator

رگولاتور خطی مرتبه 2

رگولاتور خطی مزتبه دو

کنترل بهینه درجه 2

کنترل بهینه درجه دو

LQG

Linear Quadratic Gaussian

KF

Kalman Filter

فیلتر کالمن

تخمین حالت

تخمینگر بهینه

تخمین گیر بهینه

EKF

Extended Kalman Filter

فیلتر کالمن تعمیم یافته

Nonlinear Control Systems

سیستمهای کنترل غیر خطی

Chaos

آشوب

کنترل آشوب

Bifurcation

دو شاخه شدگی

Model Predictive Control

کنترل مدل پیش بین

Multivariable Control Systems

سیستمهای کنترل چندمتغیره

Robust Control Systems

سیستمهای کنترل مقاوم

Adaptive Control Systems

سیستمهای کنترل تطبیقی

Stochastic Control

کنترل تصادفی

کنترل اتفاقی

کنترل فرایندهای تصادفی

کنترل فرایندهای اتفاقی

Dynamic Programming

برنامه ریزی پویا

Suspension System Control

کنترل سیستم تعلیق خودرو

کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو

Image Processing

پردازش تصویر دیجیتال

DSP

Digital Signal Processing

پردازش سیگنال دیجیتال

Numerical Methods

روشهای عددی

محاسبات عددی

Gauss-Jordan Elimination

حذف گوس جردن

Gauss-Seidel Elimination

حذف گوس سایدل

Newton Method

روش نیوتن برای حل معادلات

روش نیوتون برای حل معادلات

روش نیوتن برای حل عددی معادلات

روش نیوتون برای حل عددی معادلات

Newton-Raphson Method

روش نیوتن رافسون بری حل معادلات

روش نیوتون رافسون بری حل معادلات

روش نیوتن رافسون برای حل عددی معادلات

روش نیوتون رافسون برای حل عددی معادلات

Bisection Method

Bi-section Method

روش تنصیف

روش دو بخشی کردن

RK4

Runge-Kutta 4

رانگ کوتا 4

رانگ کوتا مرتبه 4

رانگ کوتا چهار

رانگ کوتا مرتبه چهار

Linear Differential Equation

معادلات دیفرانسیل خطی

Partial Differential Equation

معادلات دیفرانسیل جزئی

Nonlinear Differential Equation

معادلات دیفرانسیل غیر خطی

Simpson Rule

قاعده سیمپسون برای انتگرال گیری عددی

Interpolation

درون یابی

درونیابی

Extrapolation

برون یابی

برونیابی

Curve Fitting

برازش منحنی

Advanced Engineering Mathematics

ریاضیات مهندسی پیشرفته

Fourier Transform

تبدیل فوریه

انتگرال فوریه

سری فوریه

Laplace Transform

تبدیل لاپلاس

z-transform

تبدیل z

PDF

Probablity Density Function

تابع چگالی احتمال

CDF

Cumulative Density Function

تابع تجمعی چگالی احتمال