(Acceptance of Decision Support Systems)

سيستم‌هاي پشتيباني تصميم برخلاف سيستم‌هاي ثبت داده كاربرد گسترده‌اي در مراكز باليني ندارند. سوال مطرح اين است كه معيار پذيرش سيستم‌هاي پشتيباني تصميم چيست؟ چند معيار مهم كه در واقع لازمه سيستم پشتيباني باليني (ثبت و پردازش داده) موفق است، در ادامه توضيح داده مي‌شود: