با توجه به مسائل گفته شده مشخص است که بين الگوريتم ژنتيک و اکثر شيوه هاي مرسوم جستجو و بهينه سازي تفاوت قابل توجهي وجود دارد . چهار تفاوت عمده به قرار زير است:

1- الگورژتم ژنتيک همزمان, با يک مجموعه از نقاط جستجو مي­کند نه با يک نقطه تنها ؛

2- الگوريتم ژنتيک از قوانين احتمالي پيروي مي­کند و نه از قوانين قطعي ؛

3- الگوريتم ژنتيک بر روي يک مجموعه از خواص کد شده عمل مي­کند و نه بر روي مقادير اصلي آنها ( به جر در مواردي که از نمايش حقيقي در رشته ها استفاده مي­شود ).

4- الگوريتم ژنتيک به مشتق گيري و يا هر گونه اطلاعات کمکي نيازي ندارد و تنها تابع هدف وشيوه تعيين برازش از اطلاعات خام, جهت جستجو را مشخص مي­کنند.

اين نکته مهم است که الگوريتم ژنتيک يک مجموعه از جوابهاي بالقوه را ارائه مي­دهد و انتخاب جواب نهايي بر عهده کاربر است. در مواردي که مساله جواب واحد ندارد مثل بهينه سازي چند هدفه, الگوريتم ژنتيک براي مشخص کردن همزمان جوابها مفيد است.