نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۴۴) مقاله پیاده سازی شده   Partitions · Consensus · Transfer distance · Simulation

این مقاله مناسب برای داده کاوی و  سیستم های خبره می باشد.

کلمات کلیدی:

Particle swarm optimization; projected clustering;k-means clustering;high dimensional data

نام مقاله:

Partitions · Consensus · Transfer distance · Simulation

سال انتشار :

۲۰۱۲

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه:

Abstract Given a profile (family)  of partitions of a set of objects or items X,
we try to establish a consensus partition containing a maximum number of joined
or separated pairs in X that are also joined or separated in the profile. To do so, we
define a score function, S associated to any partition on X. Consensus partitions for
 are those maximizing this function. Therefore, these consensus partitions have the
median property for the profile and the symmetric difference distance. This optimization
problem can be solved, in certain cases, by integer linear programming.We define
a polynomial heuristic which can be applied to partitions on a large set of items. In
cases where an optimal solution can be computed, we show that the partitions built
by this algorithm are very close to the optimum which is reached in practically all the
cases, except for some sets of bipartitions.

در یک پروفایل П ، از پارتیشن های یک مجموعه از اشیاء یا عناصر X، تلاش می­کنیم تا یک پارتیشن جمعی متشکل از ماکزیمم تعداد زوج های متصل یا جداشده در X، که در پروفایل نیز متصل یا جداشده اند ، را تشکیل دهیم. برای انجام این کار، یک تابع نمره را تعریف کرده،که مرتبط با هر پارتیشنی در X میباشد. پارتیشن جمعی برای П، آنهایی میباشند که این تابع را بیشینه می کنند. بنابراین، این پارتیشن های جمعی ، دارای مشخصه ی میانه برای پروفایل و همچنین اختلاف فاصله ی متقارن می باشد. این مشکل بهینه سازی در موارد خاصی به وسیله ی برنامه ریزی خطی صحیح ، قابل حل است. ما یک هیروستیک چندجمله ای که می­تواند به پارتیشن ها در یک مجموعه ی بزرگی از آیتم ها اعمال شود را ، تعریف می­کنیم. در مواردی که یک راه حل بهینه را می­توان محاسبه کرد، نشان می­دهیم که پارتیشن های ایجاد شده با این الگوریتم، بسیار نزدیک به حد مطلوب بوده که به طور عملی در تمامی موارد، به جز بعضی از مجموعه های دوپارتیشنی ، به دست می­ آید.

پیاده سازی+ گزارش کار (می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

هزینه : ۱۲۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.