همانطور که می دانید در ریاضی بعضی از پارامترها دارای مقادیر ثابت هستند مانند eps یا pi برای استفاده از این مقادیر در متلب کافی است شکل زیر را مشاهده بفرمایید

math