این اثر با بهره گیری از بهترین منابع موجود در زمینۀ منطق فازی، مرجعی مناسب برای یادگیری اصول و مبانی منطق فازی و آشنایی با روش های استدلال فازی در نرم افزار MATLAB می باشد. در این راستا مباحث مطروحه در این کتاب به نرمی از مرز بین تئوری و عمل عبور کرده و دانش پژوهان را ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه، در مسیر عملیاتی نمودن ایده ها و آموزه ها هدایت می کند. برای نیل به این هدف این کتاب در دو بخش کاملاً مستقل از هم سازماندهی شده است. بخش اول با عنوان مبانی پایه منطق فازی، ترجمۀ دقیقی از ۴ فصل اوّل کتاب «عصبی-فازی و محاسبات نرم،رهیافتی محاسباتی برای یادگیری و هوش ماشین » نوشتۀ راجر ژانگ،تیسای سان و اِیجی میزوتانی می باشد. در این بخش سعی شده تا خواننده با تاریخچه و مفاهیم پایۀ مجموعه ها و منطق فازی و روش های استنتاج فازی از دیدگاه ریاضیاتی و تئوریک آشنا شود. در بخش دوم با عنوان آشنایی با جعبۀ ابزار منطق فازی در MATLAB ، خواننده پس از آشنایی مختصر با MATLAB و ابزار های آن، با جعبۀ ابزار منطق فازی در MATLAB آشنا شده و نحوۀ ایجاد انواع سیستم های استنتاج فازی را روی خط فرمان و در محیط Simulink فرا می گیرد. در نهایت و در فصول پایانی، خواننده با روش مدلسازی ANFIS و کلاسترینگ فازی آشناخواهد شد. در این بین نکتۀ حائز اهمیت در استقلال کامل دو بخش این کتاب است. این استقلال به گونه ای است که خواننده قادر است بی آنکه خللی در فهم مطالب ایجاد شود،با صرفنظر از بخش اول مستقیماً به مطالعۀ بخش دوم اهتمام ورزد.

نهایت اهتمام و توجه گردآورنده این اثر در فرآهم آوردن یک مرجع مناسب منطق فازی در محیط های آکادمیک، فصل بندی مناسب و حرکت از اصول پایه به سمت محیط عملیاتی، تمرین های متنوع و مثال های روان و کاربردی، استفاده از منابع معتبر دانشگاهی و سادگی نثر کتاب، ویژگی هایی هستند که این کتاب را از سایر منابع موجود متمایز می سازند. امید است این اثر در ارتقای هر چه بیشتر سطح علمی دانش پژوهان موثر باشد.

منطق فازی در MATLAB
گردآوری و تدوین: مصطفی کیا
ویراستار: پیمان عمرانی
شابک: ۰-۹۰-۵۲۳۷-۶۰۰-۹۷۸
تعداد صفحات: ۳۰۴

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل اول:مقدمه ای بر منطق فازی و محاسبات نرم
فصل دوم: نظریه مجموعه های فازی
فصل سوم: قواعد و استدلال فازی
فصل چهارم:سیستم های استنتاج فازی
فصل پنجم:اشنایی مقدماتی با MATLAB
فصل ششم:منطق فازی
فصل هفتم: جعبه ابزار منطق فازی در MATLAB
فصل هشتم:ایجاد سیستم های استنتاج فازی با استفاده از جعبه ابزار منطق فازی
فصل نهم:ایجاد سیستم های استنتاج فازی با استفاده از توابع سفارشی
فصل دهم:منطق فازی روی خط فرمان MATLAB
فصل یازدهم:منطق فازی در محیط SIMULINK
فصل دوازدهم:استنتاج فازی به روش سوگنو
فصل سیزدهم:ANFIS
فصل چهاردهم: کلاسترینگ فازی
فصل پانزدهم: شبیه سازی سیستم های استنتاج فازی با استفاده از ماشین استنتاج فازی