مقدمه

آشنایی با مراجع

روش نیمه سازی فاصله،روش درون یابی خطی و روش برون یابی خطی

روش نیوتن و همگرایی روش نیوتن،روش مولر

روش x=g(x)،روش جستجو

تقسیم تفاوت ،مجذور سازی ریشه ها

خطا و محاسبات کامپیوتری، خطا در داده های اولیه، خطاهای بزرگ، خطای برشی، خطای گرد کردن، عدم همگرایی، خطاهای انتقالی، مدیریت خطا، گزارش خطا